ردیف عنوان مقاله
1 اثر اشتباه دربرآورد ارزش اقتصادي صفات در رشدژنتيكي تابع هدف اصلاح نژاد
2 اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن در سن چهار هفتگی بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی
3 اثر جنسیت گوساله بر روی تولید شیر، تداوم شیردهی و طول دوره شیردهی
4 اثر سخت زایی بر سلول های بدنی شیر و فاصله ی زایش در گاوهای هلشتاین ایران
5 اثر سن اولین زایش بر روی برخی عملکردهای تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان قزوین
6 اثرات استفاده از موننزین و اسانس آویشن بر مصرف ماده خشک و متابولیت های خون گوسفند نر فیستوله شده نژاد ماکویی.
7 اثرات ضریب همخونی بر صفات قبل از شیرگیری در بزهای مرخز
8 اثرات همخونی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان قزوین
9 ارتباط چندشکلی ژن STAT5A با ترکیبات شیر در گاو شیری هلشتاین
10 ارتباط هاپلوتیپ های ناحیه 5َ ژن گیرنده هورمون رشد با صفات تولید شیر و تعداد سلول های سوماتیکی در گاوهای هلشتاین ایران
11 ارزش اقتصادي تداوم شيردهي بر اساس یک معیار مبتنی بر اختلاف تولید
12 ارزش اقتصادی صفات تولید مثل و ماندگاری گاوهای آمیخته استان لرستان
13 ارزيابي ژنتيكي برخي صفات توليدي مربوط به دوره اول شيرواري در گاو هاي هلشتاين ايران
14 ارزيابي ژنتيكي مرگ ومير و سخت زايي در گله هاي گاو هلشتاين
15 ارزيابي كمي پوست و چرم بزهای ماده لري
16 ارزيابي مرگ ومير وسخت زايي در گله هاي گاو هلشتاين
17 ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با درصدی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار با استفاده از تکنیک Real-time PCR
18 ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای مقدار شیر در گاوهای هلشتاین ایران
19 ارزیابی پلی مورفیسم ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین
20 ارزیابی تنوع ژنتیکی بین نژادهای اسب کردی، عرب و آمیخته های کرد- عرب با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره
21 ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت مرغان بومی ایران بر مبنای توالی یابی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندریایی
22 ارزیابی روند اصلاح نژاد ایران بلک برای صفات رشد
23 ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران
24 ارزیابی ژنتیکی مرگ ومیر در گوساله های ماده در گله های گاوهلشتاین
25 ارزیابی شیر تولیدی در اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در استان های مختلف کشور
26 ارزیابی عملکرد و روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی گوسفند نژاد شال
27 ارزیابی عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی در صفات تولیدمثلی و تولیدی موثر بر نرخ گیرایی در گاوهای هلشتاین
28 ارزیابی مدل های دام، پدری و آستانه در برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده مانی بره در گوسفندان ایران‌بلک
29 ارزیابی دقت اندازه گیری های خطی بدن درحیوان زنده جهت پیش بینی میزان لاشه تولیدی و محتوای چربی لاشه حیوان پس از کشتار
30 استخراجDNA از خون اسب با استفاده از پروتکل استخراج DNA گیاهی دلاپورتای تغییر یافته
31 استفاده از تابع غیر خطی وود در توصیف منحنی تولید تخم مرغ لاین تجاری گوشتی مادری
32 استفاده از مدل تابعیت تصادفی برای برآورد اجزای واریانس تولید شیر در گاوهای هلشتاین
33 استفاده از مدل روز آزمون رگرسیون تصادفی چندصفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران
34 استفاده از نشانگر آنزیمی Eco72 I برای شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 2 ژن پروتئین اتصالی فاکتور رشد شبه انسولینی نوع دو در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
35 استفاده از نشانگر آنزیمی NspI برای شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 5 ژن گیرنده هورمون رشد در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
36 استفاده از نشانگر آنزیمی Pst I برای شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه 5′-UTR ژن فاکتور رشد شبه انسولینی نوع یک در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
37 استفاده از نشانگر آنزیمی Tsp509I برای شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن اینترفرون گاما در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومي مازندران
38 اندازه گیری صفات مورفولوژی پستان و اهمیت آنها در براورد شیر تولیدی روزانه
39 آنالیز QTL موثر بر خصوصیات لاشه روی کروموزوم 1 در یک جمعیت F2 بلدرچین ژاپنی2
40 آنالیز چند شکلی اگزون دوم ژن DQA2 از کلاس دوم MHC در گوسفند مهربان ایران با استفاده از روش PCR-SSCP.2
41 آنالیز ژنتیکی جایگاه ژنی پروتئینMx در مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار
42 بر آورد ارزش اقتصادی صفات تولید شیر و طول عمر گاو دورگ استان گیلان
43 برازش مدل های ریاضی برای توصیف منحنی تولید شیر بز عدنی ايران
44 براورد پارامترهای شیردهی، ترکیبات شیر و عوامل موثر بر آنها در گوسفندان نژاد قزل و دورگ های قزل×آرخارمرینوس و مغانی×آرخارمرینوس
45 براورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولیدمثلی موثر بر نرخ گیرایی در تلیسه های هلشتاین استان اصفهان
46 برآورد اثرات متوسط جایگزینی، افزایشی، غالبیت و مؤلفه های واریانس بر صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در ارتباط با ژن آلفا-1-آنتی تریپسین
47 برآورد اثرات متوسط جایگزینی، افزایشی، غالبیت و مؤلفه های واریانس مرتبط با ژن TLR4 بر صفات تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی در گاوهای شیری هلشتاین
48 برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و محیطی نرخ زايش درگوسفندان نژاد مغاني
49 برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن درگوسفند نژاد قره گل
50 برآورد پارامترها ی ژنتیکی صفات وزن بدن گوسفند نژاد کردی
51 برآورد پارامترهاي ‍‍ژنتيكي صفات توليدي گاوهاي هلشتاين استان قزوين
52 برآورد پارامترهاي ژنتيکي تعداد روزهاي باز و فواصل گوساله زايي در گاوهاي هلشتاين 3 يا 4 بار دوشش در روز
53 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی گاومیش های ایران به کمک مدل حیوانی چند صفتی
54 برآورد پارامترهای ژنتیکی تعداد تلقیح منجر به آبستنی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی و چند صفتی
55 برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران بوسیله مدل رگرسیون تصادفی
56 برآورد پارامترهای ژنتیکی شمار سلول های بدنی گاوهای هلشتاین
57 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بازده بیولوژیکی گوسفند مغانی
58 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات پیش از شیرگیری در نژاد ترکیبی ایران بلک با استفاده از مدل های مختلف
59 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران
60 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
61 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران
62 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مهربانی با استفاده از روش بیزی
63 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی
64 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن تولد و وزن شیرگیری در گوسفند مغانی
65 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن قبل از شیر گیری در گوسفند زندی
66 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد فرزند در هر زایش در گوسفندان قره گل
67 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر بزهای عدنی ایران با استفاده از تابع کوواریانس چند صفتی
68 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیردرگاوهای هلشتاین با استفاده از رکوردهای روزآزمون
69 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد ماکویی با مدل آستانه ای تکرارپذیری
70 برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری ایران با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی
71 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی اثرات همخونی بر وزن تولد و میزان مرگ و میر در گوسفند زندی
72 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تکرارپذیری
73 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید شیر و همبستگی آن با سن اولین زایش در گاوهای هلشتاین آذربایجان شرقی(2)
74 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد مهربانی با مدل آستانه ای
75 برآورد پارامترهای ژنتیکی و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولید مثلی در مرغان بومی آذربایجان غربی
76 برآورد پارمترهاي ژنتيكي صفات توليدشير در گاو هلشتاين
77 برآورد روند ژنتیکی برای جوامع با اطلاعات شجره ناقص
78 برآورد روند ژنتیکی برخی از صفات تولیدمثلی ترکیبی در گوسفند مهربان
79 برآورد روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان
80 برآورد روند ژنتیکی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون
81 برآورد روند‎ ‎ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان قزوین
82 برآورد روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند مهربان
83 برآورد روند ژنتیکی صفت شیر 305 روز در گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل تابع كواريانس
84 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد قبل از شیرگیری در بره های لری‌بختیاری
85 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی فاصله زایش در گاوهای هلشتاین استان اصفهان
86 برآورد روند هم خونی و اثر آن بر صفات رشد، ماندگاری و درجه پوست گوسفند قره گل
87 برآورد ضريب همخونی و اثر آن بر صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی
88 برآورد فراسنجه های ژنتیکی طول دوره خشکی در گاوهای هلشتاین ایران
89 برآورد مولفه هاي (كو)واريانس و همبستگي بين تعداد سلول هاي بدني و پروتئين شير گاو نژاد هلشتاين
90 برآورد مولفه هاي واريانس و تخمين پارامترهای ژنتیکی توليد شير در گاوهای براون سوئیس خراسان رضوي
91 برآورد مولفه های واریانس صفت چندقلوزایی گوسفندماکویی با استفاده از مدل تک متغیره و روش نمونه برداری گیبس
92 برآورد مؤلفه هاي واريانس- كوواريانس وپارامترهاي ژنتيكي ومحيطي صفات رشد درگوسفندان نژاد سنجابي كرمانشاه
93 برآورد مؤلفه هاي واريانس صفات مجموع و میانگین وزن تولد بره ها در هر زایش در گوسفندان مغاني با کمک مدل هاي تکرار پذيري و رگرسيون تصادفي
94 برآورد مؤلفه هاي واريانس صفات مجموع و میانگین وزن شیرگیری بره ها در هر زایش در گوسفندان مغاني با کمک مدل هاي تکرار پذيري و رگرسيون تصادفي
95 برآورد مؤلفه های واریانس مجموع وزن بره های از شیرگیری شده در هر زایش در گوسفند نژاد مهربان با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی
96 برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات تولید شیر با صفات خطي تیپ در گاوهای هلشتاین اصفهان
97 برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر، چربی ، پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران
98 برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی
99 برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتيپي صفات خطي تیپ در گاوهاي هلشتاین استان اصفهان
100 بررسي ارتباط BHBA با صفات توليدي و توليد مثلي در گاوهاي هلشتاين اصفهان.doc
101 بررسي تأثير گاو نر، فصل زايش، سن مادر و جنس گوساله بر وزن تولد گوساله هاي نژاد هلشتاين
102 بررسي چند شکلي ژن POU1F1(Pit-1) در گوسفند لری بختیاری و زل به روش PCR-RFLP
103 بررسي روند همخوني واثر آن روي صفات توليدمثلي در يك جمعيت شبيه سازي شده از گاوهاي هلشتاين ايران
104 بررسي عوامل موثر بر روي روزهاي باز در گاوهاي هلشتاين 3 يا 4 بار دوشش در روز
105 بررسي مقاومت ژنتيكي گوسفندان نژاد قزل و آمیخته ي قزل-بلوچی نسبت به نماتودهاي دستگاه گوارشي در استان آذربايجان شرقي
106 بررسي ميزان همخوني واحتمال بروزBottleneck دركبك ايراني
107 بررسي وراثت پذيري صفات كيفي تخم مرغ در مرغ بومی خزک
108 بررسی QTL برای صفت وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین ژاپنی
109 بررسی اثر انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی وزن تولد تا 6 ماهگی در بز کرکی راینی
110 بررسی اثر انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی وزن تولد و3 ماهگی در بز کرکی راینی
111 بررسی اثر انتخاب واگرا و دوره ذخیره سازی تخم ها بر صفات تولید مثلی بلدرچین ژاپنی
112 بررسی اثر پس روی ناشی از همخونی بر صفات تولیدی گاو های نژاد سرابی
113 بررسی اثر پلی مورفیسم ژن FABP4 بر پروفایل لیپیدی خون در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو
114 بررسی اثر تیپ تولد و سن هنگام جفتگیری والدین بر صفات وزن تولد و شیرگیری گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد
115 بررسی اثر سال، فصل و دوره شیردهی بر تولید شیر و درصد پروتئین شیر در گاومیش خوزستان
116 بررسی اثر سن نخستین زایش بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در گاوهاي هلشتاين ايران
117 بررسی اثر عوامل مادری بر روی جمعیت مرغان بومی اصفهان با استفاده از روش بیزی
118 بررسی اثر عوامل محیطی بر صفات رشد گوسفند لری
119 بررسی اثر عوامل محیطی بر وزن تولد بز کرکی راینی
120 بررسی اثر فصل زایش، سن مادر(زایش) و جنس گوساله بر روی وزن تولد گوساله‌های بومی استان لرستان
121 بررسی اثر فصل شیردهی بر درصد چربی، درصد پروتئين، اسیدیته و دانسيته شير گاو هلشتاین
122 بررسی اثر گروه ژنتیکی و محاسبه معادلات تابعیت جهت برآورد وزن زنده از روی ابعاد بدن در دو جمعیت از گوسفندان ایران
123 بررسی اثرات مادری موثر بر برخی صفات رشد در گوسفند کردی
124 بررسی ارتباط چندشکلی ژن آروماتاز باصفات اولیه رشد در گوسفند زندی
125 بررسی الگوی تولید شیر گاومیش‌های خوزستانی و آذری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف
126 بررسی امتیاز بندی تیپ پستان و اهمیت آنها در براورد شیر روزانه نژاد قزل و دورگ ها قزل-آرخارمرینوس و مغانی آرخارمرینوس
127 بررسی برخی از عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد درگوسفندان گیلان
128 بررسی برخی عوامل محیطی برمیزان دوقلوزایی بز کرکی راینی
129 بررسی بیان ژن گیرنده های پروژسترون در نواحی مختلف رحم در اوایل آبستنی گوسفند افشاری
130 بررسی بیان ژن مادری فیلیا (Filia) در تخمدان، تخمک و رویان آزمایشگاهی گاو
131 بررسی تاثیر انتخاب انجام گرفته در زمان تولد بر روری پارامترهای ژنتیکی وزن تولد بره های نژاد شال
132 بررسی تاثیر اندازه هسته بر پیشرفت ژنتیکی و تاخیر ژنتیکی حاصل از شبیه سازی یک طرح هسته باز اصلاح  نژادی
133 بررسی تاثیر اندازه ی جمعیت بر روی رشد ژنتیکی در هسته های باز اصلاح نژادی
134 بررسی تاثیر برخی پارامترهای آزمایشی و جایگاه صفت کمی بر روی انحراف برآورد موقعیت QTL بدست آمده از روش حداکثر درست نمایی
135 بررسی تاثیر نرخ مهاجرت میشهای جوان جایگزین هسته از پایه بر پیشرفت ژنتیکی و برخی پارامترهای اساسی حاصل از شبیه سازی یک طرح هسته باز اصلاح  نژادی
136 بررسی تاثیر همخونی بر روی برخی از صفات گاوهای هلشتاین ایران
137 بررسی تنوع آللی ژنpit-1 در مرغان بومی آذربایجان غربی
138 بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از اطلاعات شجره در جمعیت گوسفند لری-بختیاری
139 بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل استان گلستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ssr و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ
140 بررسی جهش های موجود در ژن PRKAG1 گاوهای شیری هلشتاین
141 بررسی چند شکلی اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفند لری بختیاری ایران با استفاده از روش SSCP
142 بررسی چند شکلی ژن FecB درجمعیت گوسفندان نژاد مغانی با استفاده ازتکنیک PCR-RFLP
143 بررسی چند شکلی ژن گیرنده لپتین در گوسفندان کردی خراسان شمالی
144 بررسی چند شکلی ژن لپتین در گوسفندان کردی خراسان شمالی
145 بررسی چندشکلی اینترون 10 ژن HSP90AA1 در گوسفندان کرمانی و زل با استفاده از تکنیک PCR-SSCP
146 بررسی چندشکلی اینترون دو و بخشی از اگزون دوم ژن کاندید لپتین و ارتباط آنها با فراسنجه های خونی و صفات بیومتری در نژادهای لری بختیاری و زل با روش PCR-SSCP
147 بررسی چندشکلی ژن CYP19 درگوسفند بلوچی
148 بررسی رشد گوسفندان بلوچی با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی با درجات برازش غیر یکسان
149 بررسی روش ساده پیشنهاد شده و روش شبکه عصبی برای محاسبه فواصل اطمینان موقعیتQTL در طرح F2
150 بررسی روند تغییرات همخونی در طی نسل های متوالی واثرآن برصفات تولیدی در یک جمعیت شبیه سازی شده از گاوهای هلشتاین ایران
151 بررسی روند مرگ و میر بزغاله های بز کرکی بیرجندی از تولد تا یک سالگی طی22 سال
152 بررسی ژن BMP15 با استفاده از تعیین توالی در بز کرکی راینی تع
153 بررسی ساختار ژنتيكي سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری
154 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتی از گاو هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده فلوروسنتي
155 بررسی صفات رشد اولیه، تعداد فرزندان و زنده مانی بره در دو نژاد گوسفند دنبه دار ایرانی
156 بررسی صفات کمی و کیفی لاشه در بره های نر نژادهای قزل و مهربان کشتار شده در وزن های متفاوت
157 بررسی عملکرد پرواری بره های آمیخته و خالص نژاد سنگسری
158 بررسی عوامل غیر ژنتیکی مؤثر بر زنده مانی برّه های قره گل از تولّد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی
159 بررسی عوامل موثر بر بقاء در یک گله از گوسفند بلوچی
160 بررسی فواصل اطمینان مختلف موقعیت QTL بدست آمده از روشهای تجزیه متفاوت
161 بررسی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای آزمون های انتساب در جمعیت های اسب ایران
162 بررسی نحوه تاثیر سن و فصل زایش بر منحنی درصد چربی شیر گاومیش‌های ایرانی
163 بیوانفورماتیک میکروب‌های شکمبه، شبیه‌سازی بیوانفورماتیکی مسیر متابولیکی تولید متان توسط ساکنین میکروبی شکمبه نشخوارکنندگان با استفاده از 2MATLAB
164 تاثیر تنوع ژنتیکی ژن TLR4 بر عملکرد تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی در گاوهای شیری هلشتاین
165 تاثیر تنوع ژنتیکی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1(K232A DGAT1) بر امتیاز سلول های بدنی و عملکرد تولید شیر
166 تاثیر جابجایی درون گله ای خروس ها بر روی ضریب اقتصادی تولید جوجه یک روزه گوشتی در یک گله مرغ مادر
167 تاثیر روزهای پس از زایش،سن مادر و جنس گوساله متولد شده بر روی میزان تولید شیر و درصد چربی آن در گاوهای بومی استان لرستان
168 تاثیر فاکتورهای مختلف بر روی قدرت تشخیص QTL حاصل از برخی روشهای آماری مکانیابی QTL
169 تاثیر فرایند های اپی ژنتیک درطی دوره انکوباسیون بر بیان ژن های محور تیروتروپین هیپوتالاموس و مقاوم سازی جوجه های گوشتی به سرما
170 تاثیر نرخ انتقال قوچ از هسته به پایه بر روی رشد ژنتیکی در سیستم اصلاح نژاد هسته 2
171 تأثير انتخاب بر اساس ارزش‌هاي اصلاحي مادري بر صفات كيفي جوجه يكروزه
172 تأثير برخی ازعوامل محيطي و ژنتیکی برصفات رشد در بره های گوسفند نژاد لري
173 تأثیر تنوع ژنتیکی ژن آلفا -10 آنتی تریپسین بر صفات تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی در گاوهای شیری هلشتاین
174 تآثیر برازش مدل های مختلف حیوانی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت وزن شش هفتگی یک لاین گوشتی تجاری
175 تجزيه ژنتيکي رکوردهاي روز آزمون نمره سلول هاي بدني گاوهاي هلشتاين ايران با استفاده از مدل روز آزمون تابعيت تصادفي
176 تجزیه جایگاه های ژنی (QTL) با مدل هاپلوتیپ تصادفی و تاثیر طول هاپلوتیپ در تشخیص مکانهای ژنی صحیح
177 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردی با استفاده از آنالیزهای چند متغیره
178 تجزیه و تحلیل‏های شجره در توده‏های بسته بز مرخز
179 تحليل چند متغيره همبستگي هاي ژنتيكي و فنوتيپي توليد شير با صفات توليد مثلي در گاو هاي هلشتاين ايران
180 تحلیل لجستیک برخی سازه های محیطی بر صفت چند قلوزایی گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد
181 ترانسفورماسيون باکتري‌هاي لاکتوباسيلوس با استفاده از تکنيک Glass bead
182 تعیین اثرسن دام بر خصوصیات الیاف بزهای ماده استان فارس
183 تعیین ارزش غذایی وقابلیت هضم سه گونه مرتعی جو کوهی،اگروپایرون وشبدر برسیم با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی وتولید گاز
184 تعیین حساسیت ضرایب اقتصادی برخی صفات گوسفند لری بختیاری در سیستم عشایری
185 تغییر برنامه انتخاب گاوهای نر در اثر تغییر شاخص های اقتصادی
186 تغییرات ترکیب اسیدهای چرب لاشه بره های لری بختیاری
187 تکثیر ژن PRL در بز کرکی راینی
188 تنوع آللی ژن فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) در گوسفند نژاد ماکوئی
189 تنوع ژنتیکی جایگاه اگزون دوم ژنMHC-DRB1در گوسفندان نژاد ماکویی
190 توالی یابی و بررسی جهش های موجود در ناحیه پروموتور ژن میوستاتین در گاوهای نجدی
191 چند شكلي هاي آللي در اگزون 6 ژن کالپاستاتین در گوسفند نژاد بلوچي
192 چند شکلي آللي ژن استروئيل کوآنزیم دي استراز 1 در گاوهاي نژاد هلشتاين و سيمنتال
193 چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن گیرنده استروژن آلفا (ERα) در گاو هلشتاین
194 چند شکلی ژن فاکتور رشد شبه انسولینی (IGF-I) در گوسفند مغانی با روش PCR-SSCP
195 چندشکلی ژن CYP19 در گوسفند کردی
196 ردیابی ژن های عمده با استفاده از روش شاخص ژن عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی مازندران
197 روابط تکاملی اکوتیپ های سگ های بومی کشور با استفاده از 6 نشانگر ریزماهواره ای
198 روابط فیلوژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندریایی
199 روشی نوین در برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی
200 روند ژنتیکی کاهش چربی لاشه در گوسفندان لری بختیاری
201 ساختار ضعیف اصلاح نژادی گاو شیری ایران, مقصر کیست؟
202 شناسايی ژنوميک مناطق کروموزومی کانديدای مرتبط با ذخيره چربی در گوسفند
203 شناسایی جهش آللی در جایگاه بتا– کازئین با استفاده از PCR با آلل اختصاصی درگاوهای جنگلی گیلان(تالشی)
204 شناسایی چند شکلي ژن DGAT-1 در گاوهاي هلشتاين و سيمنتال
205 شناسایی چند شکلی جايگاه′ flanking 5 ژن HSP90AA1 در گوسفندان نژاد لری بختیاری و بلوچی با استفاده از روش PCR-SSCP
206 شناسایی چند شکلی جایگاه اگزون 4 ژنIGF-1 در
207 شناسایی چند شکلی ژنتیکی در اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از نشانگر آنزیمی Hph1 در گاو هلشتاین
208 شناسایی چند شکلی ژنتیکی در ناحیه اگزون 20 ژن گیرنده لپتین با استفاده از نشانگر آنزیمی Taq1 در گاوهای نژاد هلشتاین
209 شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن اينترلوكين-2 در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومي مازندران
210 شناسایی چندشکلی جایگاه اگزون 4 ژن IGF-1 در بزهای نژاد مهابادی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP
211 شناسایی فرم های مختلف آللی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 1 ژن هورمون رشد در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
212 شناسایی فرم های مختلف آللی در ناحیه تنظیمی ژن کد کننده آنزیم سیتوکروم آروماتاز در گاو هلشتاین
213 شناسایی فرم های مختلف آللی ژن گیرنده هورمون محرک فولیکولی در گوسفند زل مازندران
214 شناسایی و بررسی خصوصیات چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین-8 در گاوهای بومی و هلشتاین ایران
215 ظرفیت رشد ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند نژاد Iran Black در انتخاب چهار مسیری
216 عوامل موثر بر تعداد سلولهاي سوماتيك شير گاو بر اساس سابقه ورم‌پستان باليني
217 فواصل اطمینان حاصل از روشهای مختلف مکانیابی و بررسی آنها استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
218 کاربرد مدل رگرسیون تصادفی چند صفته جهت بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و فصل گوساله زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران -2
219 کاربرد مدل رگرسیون تصادفی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت رشد گوسفندان نژاد مهربانی -2
220 کاربرد نرم افزار GSS در ارزیابی های ژنومی
221 کاربرد نشانگرهای مولکولی در تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت های حیوانی
222 محاسبه تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از پارامترهای ژنتیکی حاصل از مدل رگرسیون تصادفی چند شکم زایش
223 محدودیت های استفاده از کوواریانس بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری در برآورد پارامترهای ژنتیکی
224 مدل روز آزمون رگرسیون تصادفی چند شکم در برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای هلشتاین
225 مدل سازی برای پیش بینی صفات تولید شیر و چربی با استفاده از چند شکلی ژن DGAT1 در جمعیت گاو های هلشتاین ایران
226 مطالعة بیان ژن GATA6به عنوان یکی از ژنهای کاندید مرتبط با بروز آسیت در جوجه های گوشتی
227 مطالعه اثر ژنوتیپ بر صفات رفتاری در بلدرچین ژاپنی (2)
228 مطالعه اثر ژنوتیپ بر صفات لاشه در بلدرچین ژاپنی
229 مطالعه اثر ژنوتیپ بر وزن بدن در بلدرچین ژاپنی (2)
230 مطالعه اثرات دوره زایش بر صفت نمره سلول هاي سوماتیکی شیر در دو گله گاو شیري هلشتاین در استان ایلام
231 مطالعه ارتباط ژنتیکی صفات چندقلوزایی و وزن تولد گوسفند نژاد ایران بلک با استفاده از روش بیزین
232 مطالعه ای بر روش های مختلف تخمین وزن دنبه با استفاده از ابعاد دنبه و حجم آب در گوسفند لری
233 مطالعه بره‌زایی نژاد ایران بلک با استفاده از رگرسیون لجستیک
234 مطالعه چند شکلي اگزون چهار ژن هورمون رشد(E4-GH) و ارتباط آن با صفات بیومتری و فراسنجه های خونی درگوسفند نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP
235 مطالعه چند شکلي اگزون ده ژن گیرنده هورمون رشد(E10-GHR) و ارتباط آنها با فراسنجه های خونی و صفات بیومتری درگوسفند نژاد کرمانی با روشPCR-SSCP
236 مطالعه چند شکلی اگزون 17 ژن کاندیدDGAT1 در بز نژاد مهابادی با روش PCR–SSCP
237 مطالعه چند شکلی اگزون 3 ژن لپتین در بز نژاد مهابادی با روش PCR- SSCP
238 مطالعه چند شکلی ژن Pit-1 در گاو سیستانی با روش PCR-RFLP
239 مطالعه چندشکلی اگزون 1 ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا در گوسفند نژاد زل و لری بختیاری
240 مطالعه چندشکلی اگزون سه ژن لپتین وارتباط آنها با فراسنجه های خونی و ویژگی های بیومتری در گوسفندان دنبه دار (لری بختیاری) و بی دنبه (زل) ایرانی با روش PCR-SSCP
241 مطالعه چندشکلی اگزون یک ژن کاندید ACACA در گوسفندان نژاد لری بختیاری و زل
242 مطالعه رابطه ی برخی از متابولیت های خون با ذخایر چربی حفره بطنی و وزن دنبه در گوسفند لری
243 مطالعه ساختار ژنتيكي ژن UCP در مرغان بومي مازندران-2
244 مطالعه ساختارژنتیکی ژن رسپتور ملانوکورتین 3 در مرغان بومی مازندران
245 مطالعه همبستگی بین صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران در آب و هوای مختلف با استفاده از مدل تکرارپذیر(2)
246 مطالعه همبستگی فصل گوساله زایی با تولید شیر و بروز ورم پستان در گاوهای هلشتاین ایران
247 مقايسه ارزش هاي اصلاحي صفت توليد تخم با استفاده از مدل هاي مختلف در يک لاين طيور گوشتي
248 مقايسه ی پارامتر های ژنتیکی و فنوتيپی صفات توليدی گاوهای هلشتاين مناطق مختلف ايران با استفاده از مدل تكرار پذير
249 مقايسه ی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات توليدی گاو های هلشتاين مناطق مختلف ايران با استفاده از مدل تكرارپذير
250 مقایسه ارزش اصلاحی وزن از شیرگیري بره هاي نر و ماده ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان
251 مقایسه آماری احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین دختران حاصل از گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی
252 مقایسه آماری تداوم شیردهی نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی
253 مقایسه بازده بیولوژیکی و اقتصادی میشهای تک قلوزا و دوقلوزای لری بختیاری در سیستم عشایری
254 مقایسه برخی صفات ایمنی دو سویه از مرغان تجاری و بومی ایران
255 مقایسه برنامه های مختلف انتخاب گاوهای نر در شرایط متغیر بودن ظرفیت آزمون نتاج
256 مقایسه پیشرفت ژنتیکی مشاهده شده و مورد انتظار صفات وزن بدن در گوسفند بلوچی
257 مقایسه توابع ریاضی در برازش منحنی های تولید شیر و تولید چربی گاومیش های ایرانی 2
258 مقایسه چند شکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین در گوسفندان لری بختیاری و زل با استفاده از تکنیک PCR-SSCP
259 مقایسه چند شکلی ژن استرول کوآنزیم آ دسچوراز(SCD) در گوسفندان لری بختیاری و زل با استفاده از تکنیک PCR- SSCP
260 مقایسه روش های مختلف مکان یابی ژن ها (QTL) با استفاده از داده های شبیه سازی شده
261 مقایسه روند تغییرات ارزشهای اقتصادی صفات تولیدی در گاوهای شیری
262 مقایسه سیستم پرورش گاوهای آمیخته و هولشتاین از نظر اجزای درآمدها و هزینه های تولید
263 مقایسه فنوتیپی صفات رشد گوسفندان نژادهای بلوچی و آرمان با ایران بلک
264 مقایسه مدل خطی و آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان یزد
265 مقایسه مدل های خطی، لجستیک و پواسن برای آنالیز ژنتیکی تعداد تلقیح منجر به آبستنی و موفقیت در اولین آبستنی در گاوهای هلشتاین ایران
266 مقایسه مدل های رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در پيش بينی رشد در گوسفند بلوچی
267 مقایسه مدل های غیرخطی توصیف کنندۀ منحنی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران
268 مقایسه مدل های تابعیت تصادفی با چند جمله ای های لژاندر و مدل تکرارپذیر روزآزمون برای نمره سلول های بدنی گاوهای هلشتاین ایران در گله های با اندازه کوچک
269 مقایسه مدل های رشد غیر خطی در گوسفند لری  بختیاری
270 مقایسه وزن بدن در چهار تیپ بلدرچین ژاپنی
271 مقایسه ی توابع چندجمله ای در مدل های رگرسیون تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران
272 مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر برخی از صفات رشد در گوسفند لری‌بختیاری
273 نقشه یابی جایگاه های ژنی (QTL ) مرتبط با رشد روی کروموزوم شماره 1 در بلدرچین ژاپنی
274 همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي رکوردهاي روزآزمون و 305 روز صفات توليدي گاوهاي هلشتاين با استفاده از مدل حيواني چند متغيره
275 همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی با صفات تولیدی و تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

دريافت فايل - عناوين مقالات دريافت شده